10379.- Άντίγραφον τοϋ έκ Κωνσταντινουπόλεως προς την Α. Υ. τον Καπε- τάν Πασσά και Μουσταφά πασσά Φερμανίου. 'Εκλεκτοί μουσίριδες - - [κάτω:] Έν Κωνσταντινουπόλει 29 Τζεμαέλ ίουλιά 1257 (Την 1 Αύγουστου 1841). Μφ. ελληνιστί κα'ι τουρκιστί. Έν Νεοελληνικά Άρχείω 1 (1935) 247 έπ.

Αντίγραφον του εκ Κωνσταντινουπόλεως προς την Α. Υ. τον Καπετάν Πασσά και Μουσταφά πασσά Φερμανίου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αντίγραφον του εκ Κωνσταντινουπόλεως προς την Α. Υ. τον Καπετάν Πασσά και Μουσταφά πασσά Φερμανίου