10378. - Άναγνωσματάριον προς χρησιν τών έν τοις Δημοτικοΐς σχολείοις πρω- τόπειρων δια την κατ' οίκον μελέτην περιέχον τους εις τα δημοτικά σχολεία τοϋ Βα- σιλείου της Ελλάδος άναγινωσκομένους Πίνακας τών ανωτέρων τάξεων, άστεΐα τινά, ηθι- κούς τινας μύθους, γνωμικά τίνα παλαιών φιλοσόφων, σΰντομον Γεωγραφίαν κατά την νέαν διαίρεσιν τοϋ βασιλείου της Ελλάδος, κλπ. συνερανισθέν ύπό Α. Δ. Καλλιέ- ροο παρίου επαρχιακό? Δημοδιδασκάλου και εκδοθέν δι' ιδίας αύτοϋ δαπάνης προς χρησιν της πρωτόπειρου νεολαίας της Ελλάδος. Έν Άίΐήναις, έκ της τοϋ 'Ηλία Χρι- στοφίδου τυπογραφίας ή 'Αγαθή Τύχη 1841. Πρβλ. έφ. ό Ζέφυρος της 147 841, σ. 182Ρ .

Αναγνωσματάριον προς χρησιν των έν τοις Δημοτικοίς σχολείοις πρωτόπειρων δια την κατ' οίκον μελέτην

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αναγνωσματάριον προς χρησιν των έν τοις Δημοτικοίς σχολείοις πρωτόπειρων δια την κατ' οίκον μελέτην