10377. - "Υμνος Ψαλλόμενος Κατά την Έορτήν τοϋ 'Αγίου και Δικαίου Τε- τραημέρου Λαζάρου. Συντεθείς μεν παρά τίνος εΰλαβοΰς δμογενοϋς Κυπρίου, νΰν δε τΰποις εκδίδεται δαπάνη τοϋ κ. Νικολάου Ίερωνυμίδου τοϋ έκ Λευκάρων τής Κύπρου' καΐ άνατίθεισι προς τον Μακαριώτατον και Σεβασμιώτατον "Αγιον Κιτίου, κ. κ. Δα- μασκηνόν. Έν 'Αθήναις Έκ τής Τυπογραφίας Λ. Παπαδοπούλου. 1840 Είς 8ον, σ. 7. ΕΒΕ - .

Ύμνος Ψαλλόμενος Κατά την Εορτήν του Αγίου και Δικαίου Τετραημέρου Λαζάρου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ύμνος Ψαλλόμενος Κατά την Εορτήν του Αγίου και Δικαίου Τετραημέρου Λαζάρου