10376. - Χριστιανικής Διδασκαλίας μάθημα τμήματος Α' Προσευχαί δια τ' άλ- ληλοδιδασκόμενα παιδία, διορισθεΐσαι υπό τής επί τής προπαιδείας επιτροπής. Νΰν δε προς χρήσιν τής ελληνικής νεολαίας. Μ3τατυπωθεϊσα τό τέταρτον δια δαπάνης τών τυπογράφων. Έν Ναυπλίω, έκ τής τυπογραφίας Κ. Τόμπρα και Κ. Ίωαννίδου 1840. Εις 16ον, σ. 17. -Η-

Αι Προσευχαί

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αι Προσευχαί