10374. - Λόγος τοϋ έν Σΰρω Γυμνασιάρχου, κ. Γ. Σερουΐου. Εκφωνηθείς εις την εναρξιν τών Δημοσίων εξετάσεων τοϋ Ζ' Σχολιακοϋ έτους 1840 'Ιουνίου 23. Είς 8ον, σ. 18. ΔΑΚ - , ΒΚΧ 7813.10. •Η-
Γ. Σερουΐου

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος