10373. - Λόγοι Ψυχωφελείς εις το σωτήριον πάθος και εις την ενδοξον Άνάστασιν τοϋ Κυρίου ημών Ίησοΰ Χρίστου Συντεθέντες παρά ΆΟ-ανασίοο 'Ιερομό- ναχου Βαροόχα τοϋ Κρητός Εις σωτηρίαν τών Πιστών. Έν Βενετία Έκ τής Ελλη- νικής Τυπογραφίας τοϋ Φοίνικος 1840 Κτήμα πέφυκεν 'Ιωάννου Γ. Χ. Κώνστα. Εις 8ον μικρόν, σ. 196. ΑΧΔ—. -Η-

Λόγοι Ψυχωφελείς

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγοι Ψυχωφελείς