10371. - Κανονισμός τής εν 'Αθήναις Φιλολογικής Λέσχης, ή Έλπίς. Δα- πάνη τής Φιλολογικής Λέσχης, επιστασία δε Π. Α. Ραυτοποΰλου. 1840 Εις 8ον, σ. 8. Έν σ. 2 : "Αθήναι, Έκ τής Τυπογραφίας Α. Άγγελίδου. IB 30, 701. -*-

Κανονισμός της εν Αθήναις Φιλολογικής Λέσχης

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Κανονισμός της εν Αθήναις Φιλολογικής Λέσχης