10369. - Έγκόλπιον των 'Ιατρών, "Ητοι Ιατρική Πρακτική Περιέχουσα τήν κατασκευήν πεντακοσίων σχεδόν ιατρικών 'Υλών τήν Φαρμακοποιίαν, τήν Ύγιαί- νην τό Άντιδοτάριον τών 'Υλών, τήν Διαιτητικήν τών ανθρώπων, και τήν Πρακτικήν Βοτανικήν κατά τό Σύστημα τοϋ Σοφοϋ Λινναίου. Συνερανισθεΐσα έκ διαφόρων Σοφών 'Ιατρών, καί προεξηγηθεΐσα εϊς τό έν 'Αθήναις πρώην Έπιστημονικόν Σχο- λεΐον παρά τοΰ άρχιμανδρίτου καί Ιατροδιδασκάλου Acovoacot) ΤΙόρροο τοΰ Θετταλοΰ Μέλους τής έν "Αθήναις 'Ιατρικής καί 'Αρχαιολογικής Εταιρείας τών Ελλήνων καί Ίππότου τοΰ Βασιλικοΰ Τάγματος τοΰ Σωτήρος. "Ηδη τό Δεύτερον τυπόνεται εις δυο Τόμους προς όφελος τών ανθρώπων. Τόμος Δεύτερος. Έν 'Αθήναις, έκ τής τυπογρα- φίας 'Αγγέλου Άγγελίδου, Κατά τήν δδόν Έρμου παρά τή Καπνικαρέα. 1840. Εις 8ον, σ. πλέον τών 302. Οϋτως ό τίτλος τοΰ δευτέρου τόμου τοϋ άναηέρω ύπ' αριθ. 3289 περιγραφέντος βιβλίου. ΛΕΥ - .

Εγκόλπιον των Ιατρών

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Εγκόλπιον των Ιατρών