10368. - Διοργανισμός τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας, [κάτω:] Έν 'Αθή- ναις την 26 Μαρτίου 1840 Έκ τής τυπογραφίας Ν. Παππαδοπούλου. Μφ. 0.30 Χ 0.45. Ό Κανονισμός τής 25 'Ιουλίου 1836. ΕΒΕ. Τμ. Χφ. *

Διοργανισμός της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Διοργανισμός της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας,