10365. - Βίος τοΰ Σωκράτους. Διά τά άλληλοδιδασκόμενα παιδία. Άθήνη- σιν. Έκ τής τυπογραφίας Γ. Βλασσαρίδου. Εις 16ον, σ. 16. Πιθανώς τοΰ 1840. ΓΕΝ. MGL. 393.2.

Βίος του Σωκράτους

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Βίος του Σωκράτους