10364. - Βιβλίον καλοΰμενον Κυριακοδρόμιον ήγουν Διδαχαί καί Όμιλίαι Εις τάς Κυριακάς δλου τοϋ Ένιαυτοΰ. Συλλεχθεΐσαι παρά Άγαπίοο μονάχου τοϋ Κρητός εκ διαφόρων διδασκάλων. Προστεθείσης έν τψ τέλει της Έξηγήσεως τοϋ 'Αγίου Γρι^γορίοο Ταυρομενείας εϊς τά έ'νδεκα εωθινά Ευαγγέλια. Νεωστί μετατυπω- θέν εις κοινήν των 'Ορθοδόξων ωφέλειαν και επιμελώς διορθωθέν παρά Ν. Ι. °Εν Βενετία Έκ της Ελληνικής Τυπογραφίας τοϋ Φοίνικος 1840. Εις 4ον, σ. 295. ΒΚΧ 2944. -»·

Κυριακοδρόμιον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Κυριακοδρόμιον