10362.- Άθώωσις τοΰ ποιητού Άλεξάνδρου Σούτσου. [έν τέλει:] έκ τοΰ Ιονικού τυπογραφείου τής Αμάλθειας. Εις δον, σ. 8. Περιέχει την άπολογίαν τοΰ Α. Σούτσου κατά τήν δίκην του, τχί 13/25 Φε- βρουαρίου 1840. ΔΑΚ - . *
Άλεξάνδρου Σούτσου

Αθώωσις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αθώωσις