10361.-Πατριαρχική και Συνοδική 'Εγκύκλιος Επιστολή περί τής νεωστί αναφανείσης αντίχριστου διδασκαλίας τοΰ Θεοσεβισμοΰ. Είδοποιητική άμα τής εν Φα- ναρίω νεοσυστα\')είσης παρά τής 'Αγίας τοΰ Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας Θεολογικής Σχολής. Κατά τά Πατριαρχεία παρά Α. Άργυράμμω και Υίοΐς, αωλθ'. Εις δον μικρόν, σ. 2 ά.ά. + 17. Κατά τοϋ Θ. Καΐρη. ΕΒΕ - . *

Πατριαρχική και Συνοδική Εγκύκλιος Επιστολή περί της νεωστί αναφανείσης αντίχριστου διδασκαλίας του Θεοσεβισμού

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Πατριαρχική και Συνοδική Εγκύκλιος Επιστολή περί της νεωστί αναφανείσης αντίχριστου διδασκαλίας του Θεοσεβισμού