10360. - Μετάφρασις υψηλού Αυτοκρατορικού Φιρμανίου ήτοι τής οργανι- κής διατάξεως Τής εκδοθείσης το 1834. και περιεχούσης τά χορηγηθέντα τοις Σαμίοις Προνόμια. Εις 8ον, σ. πλέον των 36. 'Εξεδόθη τφ 1839. ΦΜ - . -*¦

Μετάφρασις υψηλού Αυτοκρατορικού Φιρμανίου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Μετάφρασις υψηλού Αυτοκρατορικού Φιρμανίου