10359. - Λυκούργου Λόγος κατά Λεωκράτους. Έν Έρμουπόλει έκ τής τυπογρ. Γ. Μελισταγοΰς 1839. Εις 16ον, σ. 43. *
Λυκούργου

Λόγος κατά Λεωκράτους

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος κατά Λεωκράτους