10358. - Κατάλογος συνδρομής υπέρ τοΰ έν "Ανδρω Ορφανοτροφείου Άπό 'Ιουνίου Τοΰ 1835 μέχρι τοΰ Μαΐου Τοΰ 1839. Έν Έρμουπόλει εκ τής τυπογραφίας Γ. Μελισταγοΰς. 1839. Εις 8ον, σ. 4. ΑΧΔ - .

Κατάλογος συνδρομής υπέρ του εν Άνδρω Ορφανοτροφείου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Κατάλογος συνδρομής υπέρ του εν Άνδρω Ορφανοτροφείου