10355. - Άντίρρησις εις το περί κληρονομικών δικαιωμάτων των νεοφώτι- στων της Αττικής Υπόμνημα τοΰ Πέτρου Παπαρ[ρ]ηγοποΰλου ύπό Γ. Παπαζαχα- ρίου. Έν 'Αθήναις εκ τής τυπογραφίας Κ. Άντωνιάδου, (Κατά την δδόν τοΰ Έρ- μου άνω τής Καπνικαρέας), 1839. Εις 8ον, σ. 14. IB 8, 155. *
Γ. Παπαζαχα-ρίου.

Αντίρρησις εις το περί κληρονομικών δικαιωμάτων των νεοφώτιστων της Αττικής

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αντίρρησις εις το περί κληρονομικών δικαιωμάτων των νεοφώτιστων της Αττικής