10354. - Άλφαβητάριον Γαλλικόν μετά τής ορθής προφοράς και εξηγήσεως τών εν τώ κειμένω λέξεων ύπό Χρ. Ζερμπίνη.—«Τής γαλλικής—δράξασθε».— Έν Σμΰρνΐ), εκ τής τυπογραφίας Α. Δαμιανού. 1839. Είς 16ον, σ. α' + 48. ΒτΣ 88.
Χρ. Ζερμπίνη

Αλφαβητάριον Γαλλικόν

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αλφαβητάριον Γαλλικόν