10353. - Χαρακτήρες ίερογραφικοί. Ό Άχαάβ και ό Ίωσάφατ. Έν Έρμου- πόλει. Έν τω εξ 'Αμερικής Φιλελληνικώ τυπογραφείω Διευθυνομένω παρά τοϋ αίδε- σίμου Ι. Ι. Ρόβερτσον. αωλη'. Είς 8ον, σ. 45.

Χαρακτήρες ιερογραφικοί

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Χαρακτήρες ιερογραφικοί