10352. - Συνοπτικοί πίνακες τών Χρεών τών Ούλαμαγών και 'Οδηγών εϊς τό Σχολείον τοϋ Λόχου ύπό Ι. Πασχάλη αξιωματικού πεζικού Έκ τής τυπογραφίας Γ. Πολυμερή. Έν 'Αθήναις, 1838. Είς 8ον, σ. 78 + 1 α.ά. ΒΚΧ 6754.
Ι. Πασχάλη

Συνοπτικοί πίνακες των Χρεών των Ουλαμαγών και Οδηγών εις το Σχολείον του Λόχου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Συνοπτικοί πίνακες των Χρεών των Ουλαμαγών και Οδηγών εις το Σχολείον του Λόχου