10350. - Συνθήκη Περί Εμπορίας και Ναυτιλίας Μεταξύ τοϋ Μεγαλειοτάτου Βασιλέως τής 'Ελλάδος και τών 'Ομόσπονδων Πολιτειών τής Βορείου 'Αμερικής, 'Υπογραφείσα εν Λονδίνφ την 10(22) Δεκεμβρίου 1837, και τής οποίας αί επικυρώ- σεις άντηλλάχθησαν επίσης έν Λονδίνφ την 13(25) 'Ιουνίου 1838. [έν τέλει:] 'Εκ τής βασιλικής τυπογραφίας. Είς 4ον, σ. 11. 'Ελληνιστί, γαλλιστί και άγγλιστί. IB 117, 1845. -Κ-

Συνθήκη Περί Εμπορίας και Ναυτιλίας Μεταξύ του Μεγαλειοτάτου Βασιλέως της Ελλάδος και των Ομόσπονδων Πολιτειών της Βορείου Αμερικής,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Συνθήκη Περί Εμπορίας και Ναυτιλίας Μεταξύ του Μεγαλειοτάτου Βασιλέως της Ελλάδος και των Ομόσπονδων Πολιτειών της Βορείου Αμερικής,