10349. - Συγχαριτήριον Οί Κλητήρες τής Γραμματείας των Στρατιωτικών ------Κ. Βροντάς, Ν. Μιτζάτζος. Μφ. 0.18 Χ 0.24. Τοϋ 1838. Αίτημα φιλοδωρήματος έκ μέρους τών λαμβανόντων τό άργυροΰν άριστεϊον και τής Πατρίδος προμάχων. IB 90. -*
Κ. Βροντάς, Ν. Μιτζάτζος.

Συγχαριτήριον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Συγχαριτήριον