10348. - Σιλβίου Πελλίκου Περί Χρεών τοϋ ανθρώπου μεταφρασΑέν ύπό Μ. Παλαιολόγου. — «Δικαιοσύνη-----εστί» Σοφ. Σολομ. Α' στ. 15.— Έν Όδησσω. Έν τή Τυπογραφία τοϋ Έλληνεμπορικοΰ Σχολείον. 1838. Είς 32ον, σ. ς' +131 + 8 ά. ά. *
Σιλβίου Πελλίκου

Περί Χρεών του ανθρώπου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Περί Χρεών του ανθρώπου