10345. - Μαθήματα ήθικής διά τους νέους και τους μαθητεύοντας πασών τών κλάσεων συλλεγέντα έκ τών αρίστων συγγραφέων ύπό Π. Ρ. Έν Σμύρνη, έκ τής τυ- πογραφίας 'Αντωνίου Πατρικίου 1838. ΕΙς 12ον, σ. 80 + 34. ΒτΣ 80.

Μαθήματα ήθικής δια τους νέους και τους μαθητεύοντας πασών των κλάσεων

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Μαθήματα ήθικής δια τους νέους και τους μαθητεύοντας πασών των κλάσεων