10344. - Ήμερολόγιον και σεληνοδρόμιον τοΰ έτους 1839. Λογαριασθέν διά τον ορίζοντα και μεσημβρινόν τής Κωνσταντινουπόλεως. Πλάτ. 41°, Γ Βόρ., μήκ. 28° 56' προς ανατολάς τοΰ Λονδίνου. Έν Σμύρνη, Έκ τής 'Αμερικανής Τυπογραφίας, Διευθυνομένης παρά τοΰ Αίδεσίμου Δανιήλ Τέμπλου. 1838. Είς 16ον, σ. 48. ΑΧΔ—.

Ημερολόγιον και σεληνοδρόμιον του έτους 1839

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ημερολόγιον και σεληνοδρόμιον του έτους 1839