10343. - Ερωτήσεις εις τά ιστορικά τής Καινής διαθήκης βιβλία, δηλαδή τά Τέσσαρα Ευαγγέλια και τάς Πράξεις τών 'Αποστόλων προς βοήθειαν τών δημοδιδασκά- λων Ύπό Φ. Δ. Ε. Έν 'Αθήναις, έκ τής βασιλικής τυπογραφίας. 1838. Είς 12ον, σ. 72. ΒΚΧ. 10204. -Η-
Φ. Δ. Ε.

Ερωτήσεις εις τα ιστορικά της Καινής διαθήκης βιβλία

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ερωτήσεις εις τα ιστορικά της Καινής διαθήκης βιβλία