10341. - Διάλογος μεταξύ δύο φίλων. Έν Έρμουπόλει. Έν τψ εξ 'Αμερικής Φιλελληνικω Τυπογραφείο) Διευθυνομένω παρά τοΰ αίδεσίμου Ι. Ι. Ρόβερτσον. αωλη'. Εις 8ον, σ. 28.

Διάλογος μεταξύ δύο φίλων.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Διάλογος μεταξύ δύο φίλων.