10340. - Αίσχίνου ό κατά Κτησιφώντος λόγος. Δημοσθένους υπέρ Κτησιφών- τος, ή περί Στεφάνου λόγος. Συν Γραικικοΐς Προλεγομένοις, καΐ Άγγλικαΐς Σημειώ- σεσιν. υπό Άλεξάνδροο Νέγρν?.— Τι δέ, εί αΰτοϋ θηρίου ταύτα ρήματα ροώντος άκη- κόοιτε ;—Έν Βοστώνη. 1838. Είς 8ον, α it' + 304. UH. Ga. 7. 253.
Αίσχίνου | Δημοσθένους

ο κατά Κτησιφώντος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. ο κατά Κτησιφώντος