10337.-Τοΰ 'Αγίου Κωνσταντίνου (1837) το εσπέρας έ'γινεν ή εξής συνδιά-

συνδιάλεξις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. συνδιάλεξις