10336. - Τοπογραφία τών 'Αθηνών και τών Περιχώρων αυτής Ίχνογρα- φηί>εΐσα επί το 20,000μόριον ύπύ Φερδινάνδου Άλδενχόβεν καί λιθοχαραχθεϊσα υπό Α. Φόρστερ 1837. Πίναξ 0.52 Χ 0.72. Ό τίτλος καί γαλλιστί. Κάτω : Lithographie royale. Imp. par A. Haber et J. Marco Dinios. *
Φερδινάνδου Άλδενχόβεν

Τοπογραφία των Αθηνών και των Περιχώρων αυτής

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Τοπογραφία των Αθηνών και των Περιχώρων αυτής