10334. - Σύνοψις 'Ιεράς 'Ιστορίας Παλαιάς και Νέας Συνερανισθεΐσα παρά Βενεδίκτοο Κωνσταντινέδοο, και διηρημένη εις τρεις Τόμους Τόμος Α'. Περιέχων τά από Κτίσεως Κόσμου Μέχρι τής κτίσεως τοΰ Ναοΰ Σολωμώντος Σμύρνη. 1837. Εις 12ον, φ. 1 ά. ά. + σ. ς' + 328. ΒΚΧ 2753. *

Σύνοψις Ιεράς Ιστορίας Παλαιάς και Νέας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Σύνοψις Ιεράς Ιστορίας Παλαιάς και Νέας