10333· - Συλλογή τών περί τοΰ Ελληνικού Ναυτικοΰ Πολεμικοΰ τε και Έμπο- ρικοΰ επισήμων Πράξεων Εκδοθείσα αδεία τής επί των Ναυτικών Γραμματείας τής •Επικρατείας. Έν 'Αθήναις, εκ τής τυπογραφίας 'Ανδρέου Κορομηλά Κατά τήν όδόν τοΰ Έρμου αριθ. 215. 1837 Είς 8ον, φ. 1 ά. ά. + σ. 199. *

Συλλογή των περί του Ελληνικού Ναυτικού Πολεμικού τε και Έμπορικού επισήμων Πράξεων

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Συλλογή των περί του Ελληνικού Ναυτικού Πολεμικού τε και Έμπορικού επισήμων Πράξεων