10331. - Έν 'Αθήναις τή 3 Μαΐου 1837. Λογίδριον Έκφωνηθέν κατά τήν τής 'Ακαδημίας καθίδρυσιν υπό Α. Γ[εωργιάδου] Λευκίου Σχολάρχου τής 'Ιατρικής, [έν τέλει:] Έκ τής τυπογραφίας Ν. Παππαδοπούλου. Είς 8ον, α. 4. ΒΚΧ 1253. *
Α. Γ[εωργιάδου]

Λογίδριον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λογίδριον