10330. — Έν 'Αθήναις τή 3 Μαΐου 1837. Λογίδριον Έκφωνιθέν είς τήν ήμέ- ραν τής εγκαθιδρύσεως τοΰ πανεπιστημίου "Οθωνος, υπό κ. Γ. Ράλλη, Εισαγγελέως των εν 'Αθήναις έφετ. και σχολάρχου τής δικαστικής σχολής. Είς 8ον, σ. 8. Έν τέλει: Έκ τής τυπογραφίας Ν. Παππαδοπούλου. *
Γ. Ράλλη

Λογίδριον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λογίδριον