10328.-Έν 'Αθήναις τη 3 Μαΐου 1837. Λογίδριον Έκφωνηθέν εις τήν ήμέραν τής εγκαθιδρύσεως τοΰ πανεπιστημίου "Οθωνος, ύπό τοΰ κ. Βάμβα. Εις 8ον, σ. 8. Έν τέλει: έκ τής τυπογραφίας Ν. Παππαδοποΰλου.
Βάμβα.

Λογίδριον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λογίδριον