10327.-Έν 'Αθήναις τη 3 Μαΐου 1837. Λογίδριον Έκφωνηθέν εις τήν ήμέραν τής εγκαθιδρύσεως τοΰ πανεπιστημίου "Οθωνος, ύπό τοΰ κ. Κωνστ. Σχινά. πρυτάνεως. Εις 8ον. σ. 4. Έν τέλει: 'Εκ τής τυπογραφίας Ν. Παππαδοποΰλου. *
Κωνστ. Σχινά.

Λογίδριον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λογίδριον