10325-—Δίκη τοΰ Σωτήρος. Jugement du Sauveur. [κάτω:] Έκ τής τυπο- γραφ. Έμ. 'Αντ. διευθυνομένης ύπό Κ. Άντωνιάδου. Μφ. 0.36 Χ 0.45. "Ανευ χρονολογίας, αλλά τοϋ 1837 ή 1838. ΔΑΚ - .

Δίκη του Σωτήρος. Jugement du Sauveur

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Δίκη του Σωτήρος. Jugement du Sauveur