10324. — Διδασκαλία τής Ελληνικής Ιστορίας συνταχθείσα παρά τοΰ "Αγγλου Κ. Γ. "Ιρβίνγ και μεταφρασθεΐσα ύπό Σ. 'AvtamaSoo Έτυπώθη κατά το 1831 Έπε- ξεργασθεΐσα εκδίδεται νΰν το δεύτερον προς χρήσιν τής Νεολαίας ύπό 'Ανδρέου Κορο- μηλά οδός Έρμου αριθ. 215. 1837. Εις 16ον, σ. 66. Πρβλ. αριθ. 2027. ΕΒΕ—. *
Κ. Γ. "Ιρβίνγ

Διδασκαλία της Ελληνικής Ιστορίας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Διδασκαλία της Ελληνικής Ιστορίας