10323. — Διάταγμα περί Συστάσεως Πανεπιστημίου. "Οθων ελέω Θεοΰ Βασι- λεύς τής Ελλάδος----------- Εις 4ον, σ. πλέον των 8. "Άνευ χρονολογίας, αλλά τοϋ 1837. ΒΚΧ 9283. *

Διάταγμα περί Συστάσεως Πανεπιστημίου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Διάταγμα περί Συστάσεως Πανεπιστημίου