10322. — Δηλοποίησίς. Το Άντιβασ. Συμβούλ. τής Κυδωνιάς. 'Επειδή ό 'Αστυνόμος τής πόλεως ταύτης------[κάτω:] 'Εν Κυδωνιά, τήν 20. Φεβρουαρίου 1837 (26. Διλκαδέ 1252.) Μφ. 0.25X0.40, δίστηλον, ελληνιστί και τουρκιστί. Περί μέτρων καθαριότητος της πόλεως Χανίων και ιδία τοϋ λιμένος. ΓΑ Κρ - . *

Περί μέτρων καθαριότητος της πόλεως Χανίων και ιδία του λιμένος.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Περί μέτρων καθαριότητος της πόλεως Χανίων και ιδία του λιμένος.