10321.-Βασίλειον της Ελλάδος Ό 'Επίσκοπος 'Αττικής Ευλαβέστατοι 'Ιε- ρείς και λοιποί πάντες ευλογημένοι χριστιανοί,- - - - 'Εξεδόθη έν 'Αθήναις τη 8 Ιου- λίου 1837. Ό τής 'Αττικής Νεόφυτος. Μφ. 0.30 Χ 0.22 "Αφορίζει τόν Εύσιάθιον Σΐμον, νυμφευθέντα τήν άδελφήν τής έπ' άδελφφ νύμφης αΰτοΰ. Ό αυτός αφορισμός εξεδόθη κα'ι ιδιαιτέρως άλβανιστί, δι' ελληνικών στοιχείων. *
Νεόφυτος

Βασίλειον της Ελλάδος Ό Επίσκοπος Αττικής Ευλαβέστατοι Ιερείς και λοιποί πάντες ευλογημένοι χριστιανοί

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Βασίλειον της Ελλάδος Ό Επίσκοπος Αττικής Ευλαβέστατοι Ιερείς και λοιποί πάντες ευλογημένοι χριστιανοί