10318. -Σάλπιγξ ---- [κάτω:] 'Αθήναι τή 1 Ίαννουαρίου 1836. Ό Διανο- μεύς Κ. Σακελλαρίου. Μφ. 0.17x0.24. Στίχοι. "Αρχ. Μέ άκραν έπιμέλειαν, μ' άοκνον προθυμίαν, ---IB 90. *

Σάλπιγξ

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Σάλπιγξ