10317. — Προς ά'παντας τους φιλαδέλφους και φιλόμουσους Χριστιανούς [κάτω:] Ή Επιτροπή τής έν Φιλαδέλφεια 'Ελληνικής Σχολής.---------Έγράφη έν Φιλαδέλφεια τή 15 'Ιουνίου 1836. Μφ. 0.23x0.35. "Εκκλησις προς άποστολήν βιβλίων διά τήν βιβλιοθήκην τής Σχολής. ΓΕΝ - . #

Προς άπαντας τους φιλαδέλφους και φιλόμουσους Χριστιανούς

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Προς άπαντας τους φιλαδέλφους και φιλόμουσους Χριστιανούς