10316.— Ποινικός Νόμος. (Εις παράρτημα τοΰ αρ. 5 τοΰ 1835 τής Εφημε- ρίδος τής Κυβερνήσεως), [έν τέλει·] Έν 'Αθήναις, τή 12(24) Αυγούστου 1836. Είς δον, σ. 212. ΕΒΕ. ΝΟΜ. 1126. *

Ποινικός Νόμος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ποινικός Νόμος