10315. Περί καλλιεργείας τοϋ ύπνοφόρου Μήκωνος και τής κατασκευής τοΰ μηκωνίου (οπίου) κατά βασιλικήν διαταγήν Παρά Γρηγορίου Παλαιολόγου. Έν 'Αθήναις, έκ τής βασιλικής τυπογραφίας. 1836. Είς 8ον, φ. 1. ά. + σ. 5. ΣΚΡ - . #
Γρηγορίου Παλαιολόγου

Περί καλλιεργείας του υπνοφόρου Μήκωνος και της κατασκευής του μηκωνίου (οπίου) κατά βασιλικήν διαταγήν

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Περί καλλιεργείας του υπνοφόρου Μήκωνος και της κατασκευής του μηκωνίου (οπίου) κατά βασιλικήν διαταγήν