10314. — Παιδαγωγική Βιβλιοθήκη Μαθήματα Παιδικά Μέρος Δεύτερον Εκδίδεται διά συνδρομής ομογενών, και δι' επιστασίας φιλοκάλων τινών Ζακυνθίων. Έν Αθήναις εκ τής τυπογραφίας Ι. Φιλήμονος 'Οδός Άδριανοΰ 'Αριθ. 25. 1836. Είς 8ον, φ. 3 ά.ά+σ. 42. Έν φ. 2 ά. ά. σημειούται, ότι τά Παιδικά ταΰτα μαθήματα ελή- φθησαν έκ τής Χρηστομάθειας Δ. Δαρβάρεως. ΑΧΔ—. *

Μαθήματα Παιδικά

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Μαθήματα Παιδικά