10313.- 'Ομιλία Είς την έ'ναρξιν των εξετάσεων Τοϋ Γ' "Ετους τοΰ Γυμνα- σίου της Έρμουπόλεως παρά τοϋ κυρίου Ν. Βάμβα. Έν Έρμουπόλει, εκ της τυπο- γραφίας Γ. Μελισταγοΰς. 1836. Είς 16ον, σ. 8. ΕΒΕ - . #-
Ν. Βάμβα

Ομιλία

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ομιλία