10312. - 'Ομιλία Γενομένη εις την έπίσημον ίεράν τελετήν της ένάρΗεως τοΰ έν Πειραιεΐ σχοΚείου παρά τοΰ διδασκάλου κ. Ν. Βάμβα. την 8 Νοεμβρίου 1836. [έν τέλει: ] (εκ της Τυπογραφίας Γεωργίου Πολυμερή). Εις 8ον, σ. 8. ΚΔ - . ¦*-
Ν. Βάμβα

Ομιλία

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ομιλία