10310.-Λόγος Εκφωνηθείς έν 'Αθήναις τήν 20 Μαΐου (1 Ιουνίου) 1836 κατά τήν έορτήν τών υψηλών γενεί>λίων και τήν ήμέραν καθ' ην έλαβε τάς ήνίας τής Κυβερνήσεως ή A.M. "Οθων Α' Βασιλεύς τής Ελλάδος έν τή συνεδριάσει τής φυσικοϊ- στορικής εταιρίας παρά Μαξιμηλιανού Φρέϊ Συμβούλου τοΰ Άνακτοβουλίου τής A.M. Βασιλ. Βαυαοικοΰ Συμβούλου τής Κυβερνήσεως Τππότου τοΰ Χρυσοΰ Σταύρου τοϋ τά- γματος τοΰ Σωτήρος και τακτικοΰ μέλους της φυσικοίστορικής εταιρίας. 'Αθήναι και Ναυπλιον παρά τω Β. Ρίτς. 1836 [έν σ. 11:] Έκ τής Βασιλικής τυπογραφίας. Εις 4ον, σ. 11 + 10+1 α.ά Ελληνιστί και γερμανιστί. ΕΒΕ - . *
Μαξιμηλιανού Φρέϊ

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος