10309.-Ή νύμφη τής 'Αβύδου. Λόρδου Βύρωνος. Ίστόρη μα. Μεταφ[ρ]α- σθεΐσα εκ τοΰ 'Αγγλικού παρά Κ. Λαμπρύλλου Σμύρνη, εκ τής Ιωνικής Τυπογραφίας. Διευθυνομένης Ύπό Γ. Πανταζή. 1836. Εις 8ον, σ. η' + 49 + 1 α.ά. Εις πεζόν. ΒΚΧ 1522.1. #
Λόρδου Βύρωνος

Η νύμφη της Αβύδου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Η νύμφη της Αβύδου